فیلتر سرنگ

  • Syringe Filters

    فیلترهای سرنگ

    فیلترهای سرنگ یک روش مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت تجزیه و تحلیل HPLC ، بهبود سازگاری ، افزایش عمر ستون و کاهش تعمیر و نگهداری است. با حذف ذرات قبل از ورود نمونه به ستون ، فیلترهای سرنگ Navigator جریان بدون مانع را امکان پذیر می کنند. بدون وجود ذرات معلق برای ایجاد انسداد ، ستون شما با کارایی بیشتری کار می کند و ماندگاری بیشتری دارد.